تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آب اکسیر آرامش

آب،اکسیر آرامش
این کانال پیرامون صنعت آبزی پروری و معرفی دنیای زیرآب توسط محمدحسین هجرتی دانشجوی مهندسی شیلات دانشگاه فردوسی مشهد راه اندازی شد.

102

حیوانات

نام کاربری : fisheriesscience@