تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آتیک بینایی سنجی رایگان+عینک

این کانال با هدف
1- ارایه اطلاعات درخصوص نحوه مراقبتهای پیشگیرانه از چشم ها
2-ارایه تایم بینایی سنجی رایگان
3-معرفی خصوصیات نمونه های جدید عینکهای طبی و آفتابی
تشکیل گردیده

15

سلامت و پزشکی

نام کاربری : aticoptic@