تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آزمایشات غیرمخرب

ارسال فایلهای آموزشی و نرم افزارهای تخصصی در مورد تستهای غیر مخرب و بازرسی جوش و رادیوگرافی

53

آموزش

نام کاربری : nondestructive@