تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آموزش زبان از طریق دیالوگ فیلم ها

روش جدید آموزش زبان انگلیسی
جملات پرکاربرد زبان انگلیسی از دل فیلم ها استخراج و در کنار هم در یک کلیپ گذاشته می شوند
یعنی یک جمله از زبان بازیگرهای مختلف تکرار می شود

77

زبان ها

نام کاربری : listen_more@