تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آموزش زبان کردی

آموزش واژگان، دستور و مکالمه به دو گویش کرمانجی (کردی شمالی) و سورانی (کردی مرکزی)

731

آموزش

نام کاربری : kurdziman@