تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال امور مهاجرتی اروپا

- اخذ اقامت دائم اروپا - آمریکا و کانادا
- اخذ اقامت کاری اروپا - آمریکا و کانادا
- اخذ پذیرش تحصیلی در تمام مقاطع اروپا - آمریکا و کانادا

60

تحصیلات و دانشگاه

نام کاربری : studyresidence@