تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال بارسا و رئال

کانالی است که ا خبار و تصاویر بارسا رئال را می گذارد

53

ورزش ها

نام کاربری : barsaroal@