تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تبلیغِ تئاتر

کانالی برای تئاتر و هنرمندان تئاتر
اخبار ، رویداد ها و یادبودها
این کانال بدون اهداف تجاری فعالیت می کند
همبستگی مان پایدار

22

فرهنگی و هنری

نام کاربری : theater_tabligh@