تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تخته گاز

یه کانال توضیح دهنده قطعات و تقویت ماشین و ویدیو های شتاب گیری و مسابقه و دونات و درگ و ......

60

ماشین و موتور

نام کاربری : turbocars@