تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تخصصی گیاه شناسی و زیست

دنیای گیاهان
سیستماتیک گیاهی، فیزیولوژی گیاهی، تکوین و مورفولوژی گیاهی،
دنیای گیاهان را از دید دیگری ببینید

103

علوم پایه

نام کاربری : magnolia95@