کانال تزریق خنده برنامه های کانال:کلی جک های جدید-فیلم طنزدرین درین-عکس طنز-همچنین طنزسیاسی دکترسلام هرهفته و ..">

تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تزریق خنده

کانال تزریق خنده

برنامه های کانال:کلی جک های جدید-فیلم طنزدرین درین-عکس طنز-همچنین طنزسیاسی دکترسلام هرهفته و ..

25

تفریح و سرگرمی

نام کاربری : khandeh1mofty@