تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تغییرات اقلیمی

این کانال جایی است برای آشنایی با تغییرات اقلیمی که مهمترین دشمن بشر و حیات کره زمین در قرن 21 است.

39

آموزش

نام کاربری : climatechangeinfo@