تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تلنگر

کانال تلنگر به دنبال ایجاد فضایی، فارغ از هیاهوی غفلت آفرین اطرافمان است

43

اخبار

نام کاربری : talangor@