تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تیپ شما

ابراز وجود و کنترل ترس تیپ شما برای آرامش در جذب پول،شغل و ارتباط عاطفی به روش تیپ های شخصیتی نه گانه

54

آموزش

نام کاربری : tipeshoma@