تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال جوان فناوری کارآفرینی

جوان فناوری کارآفرینی یک طرح اجتماعی به منظور حل مشکلات شهری و توان افزای کارآفرینی جوانان است.

28

آموزش

نام کاربری : javanfanavarikarafarini@