تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال خدمات کامپیوتری موسوی

این یک کانال کامپوتری هست که در آن مطالب و موارد مورد اشکال و راه حل در مورد موارد کامپیوتری و تلگرامی از طرف بنده عنوان میشه و کار تعمیرات کامپیوتر و لپ تاپ و لوازم جانبی نیز پدیرفته میشود.

28

تکنولوژی و فناوری

نام کاربری : repaircomputermousavi@