تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال خود مدیریتی و بهره وری

مطالب و نکات بهره وری از زمان و مدیریت هیجانات و رفتار برای نیل به اهداف و موفقیت

52

آموزش

نام کاربری : selfmanagement@