تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال دانشگاههای علوم پزشکی

پیگیری مطالبات حقوق و مزایای جمعیت 300000 نفری کارکنان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی زیر مجموعه وزارت بهداشت