تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال دوباره زندگی

ما خویش ندانستیم بیداریمان از خواب

گفتند کــه بیدارید؟ گفتیم کـه بیداریممن راه تــو را بسته، تـــو راه مرا بسته

امید رهایی نیست وقتی همه دیواریم