تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال دوست داران محیط زیست

هدف این کانال ارائه راهکار های بسیار ساده وعملی برای کمک به جلوگیری ومبارزه باخطر محیط زیست است

18

آموزش

نام کاربری : iran_e_sabz@