تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال رئالیسم جادویی

کانال هنری در حوزه های نقاشی، ادبیات و پست مدرنیسم با محوریت رئالیسم جادویی و پست مدرنیسم

81

فرهنگی و هنری

نام کاربری : magicalrealismpostmodern@