تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال رهپویان علوی

کانال فرهنگی مذهبی رهپویان علوی متعلق به هیات رهپویان علوی هستش و هدف از کانال برای اشاعه فرهنگ ناب اسلامی میباشد

18

مذهبی

نام کاربری : rahpuyan_alavi@