تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال روح زندگی

چه سکوتی تمام دنیا را فرا می گرفت
اگر :
هر کس به اندازه ی صداقتش حرف میزد.
روح زندگی برگرفته از روح انسانهای زیباست، پس زیبا بیندیشیم تا شاهد پرواز روح زندگی باشیم.