تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال شارژ نرم افزار اندروید

هر50نفر که اضاف بشه 10شارژ قزعه کشی میشه