تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال عاشقانه های من و چادرم

چادرم یادگار مادرم است
پس ازمرگم..........
چادرم راهم با من خاک کنید.......
میخواهم روزی که دستها خالی ست ....
امانت مادرم فاطمه رادر دست بگیرم و
وبه اوپس بدهم....

58

مذهبی

نام کاربری : hejabbartar8@