تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال عاشقانه

اینجا من کسی را مینویسم، و گه گاه خودم را ... که همه او شد و ماند و خواهد بود....من عشق خواهم نوشت