تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال فروشگاه خانگی

این کانال اجناس را با قیمتی اف خورده قرار داده و به دست متقاضی میرساند