تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال فْـْـْـْإڙ تِڪْسْـْـْٺ

متن های کوبنده و طعنه دار ، عاشقانه