تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال قوم بختیاری

این کانال را برای ترویج بیشتر فرهنگ بختیاری ساختم

1457

اخبار

نام کاربری : bakhteyaree@