تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال ماهیان زینتی

جنبه. آموزش بازاریابی وفروش داردماکلیه موارددرزمینه پرورش ماهیان زینتی ونگهداری راداخل کانال بامطالب به روزآموزش میدهیم

37

آموزش

نام کاربری : jalalshoping@