تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال محمودآبادنمونه

مجله فرهنگی باسرتیترمحمودآبادنمونه.مطالب راجع به شهرمحمودآبادبسیارناچیزاست.مطالب فرهنگی گذاشته می شود.مجله ای فراترازمحله ومنطقه و.....

14

مذهبی

نام کاربری : majallefarhangy@