تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مدیریت، فناوری، آینده نگری

کانال "تجربه آینده": کانالی متفاوت که در تقویت قدرت تحلیلی شما بسیار موثر است. موضوع کانال مدیریت، فناوری و آینده نگری است ولی مطالب به نحو جذابی توسط چندین استاد دانشگاه ارائه میگردد. زودتر بپیوندید که از مطالب ارائه شده و اساتید عقب نیفتید

33

تکنولوژی و فناوری

نام کاربری : weshowtomorrowtoday@