تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مدیریت جهادی

هدف تولید ادبیات علمی و تخصصی، ترویج گفتمان و تبیین مفهوم و مدل فرهنگ و مدیریت جهادی

33

مذهبی

نام کاربری : modiriyat_jahadi@