تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مدیریت کسب و کار

مدیریت کسب و کار به شیوه حرفه ای ها
اشتراک دانش، اطلاعات، اخبار، کتاب و مقالات حوزه های مدیریت و کسب و کار
کانال رسمی مرکز توسعه و آموزش فصل

115

آموزش

نام کاربری : seasontd@