تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مرغ و خروس خانگی

خرید و فروش تخم مرغ و جوجه و مرغ و خروس خانگی محلی لاری و نژاد های مختف و اطلاعات در مورد آنها ماکیان، مرغ و خروس خانگی

105

خوانندگان

نام کاربری : irpoul@