تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مشاوره علوم بازرگانی

مدیریت فروش، فروشندگی حرفه ای
و تکنیک های افزایش فروش

16

آموزش

نام کاربری : business_education@