تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال من چیستم

فلسفه و فرض و نظریه های بشر ، طیِ قرنها ، در غالب شعر
فرضیه پردازی با شعر،بررسیِ فلسفه فیلسوفان کهن ومعاصر، کتابهای مرتبط با شاخه فلسفه و فیزیک

21

فرهنگی و هنری

نام کاربری : ema_ahoora@