تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال مهندسی پزشکی

معرفی قسمت های مختلف بیمارستان
معرفثی تجهیزات پزشکی و تعمیرات آن
جزوات و کتب مرتبط با این رشته و ...

284

آموزش

نام کاربری : mashhad_bme@