تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال نذیر

جهت اشاعه فرهنگ اسلامی ومبارزه بافرهنگ استعماری ونفوذی
وترویج اخلاق گرایی واخبارمهم منطقه

22

مذهبی

نام کاربری : nazir3628@