تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال همگرایی نانو

کانال رسمی مرکز راهبردی فناوری های همگرا است که به بررسی همگرایی فناوری های نانو، بایو، IT و علوم شناختی می پردازد.