تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال پرتال مهندسی برق و الکترونیک

مطالب در زمینه های توزیع برق فشار ضعیف و فشار متوسط، ایمنی، کنترل ساختمانها، سیستم های امنیتی ،مخابرات، BMS,BMI منتشر میشود

173

تکنولوژی و فناوری

نام کاربری : electronics7@