تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال پیام آوران اردیبهشت کرمانشاه

در گروه مجازی، اخبار،مقالات و مطالب زیست محیطی. خصوصامربوط به استان کرمانشاه و همچنین اعلام برنامه های عملی گروه با فراخوان همگانی