تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال پیچ رهسپاران ولایت

مناسبت هاواتفاقات مذهبي و سياسي *عكس هاو ويديوهاي رهبر *متن بيانات رهبر

15

مذهبی

نام کاربری : rahseparan_velayatchannel@