تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال چ مثل چمران

"دنیا میدان آزمایش است که هدف آن ،چیزی به جزعشق نیست"
دکتر مصطفی چمران

69

شخصیت ها

نام کاربری : bazchamran@