تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال کارهای دستساز نمدی

این کانال باموضوع رودری و پادری و وسائل تزئنیاز جنس نمد پرشده و پر از ایده و آموزش میباشد به مابپیوندید

71

فرهنگی و هنری

نام کاربری : mahninima@