تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال کانون نوآوری اجتماعی

کانون پلتفرمی رافراهم آورده که دانشجویان، کارشناسان ومتخصصان بااستفاده ازفناوریهای روزدنیا به حل مسائل اجتماعی بپردازند.