تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال کد کده(Code page )

دانلود کدهای عددی که با
Matlab
Maple
Mathmatica
نوشته شده است.
و هرآنچه که از مهندسی مکانیک میخواهید.
هم چنین دانلود مقالات علمی که نمیتوانید دانلود کنید، برایتان دانلود میکنیم.

20

آموزش

نام کاربری : code_mech_eng@