تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال کشاورزی سبز

این کانال درباره نشر اطلاعات تخصصی و عمومی کشاورزی فعالیت میکنه

37

آموزش

نام کاربری : greenagriculture@