تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال کلان داده (big data)

در این کانال در مورد داده کلان (big data) و مفاهیم و تکنولوژیهای مرتبط با آن توضیح داده می شود.

189

آموزش

نام کاربری : ر@