تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال کنترل بیولوژیک

برای حرفه ای ها و غیر حرفه ای ها حتی خانه داران
آموزش اشتغالزایی با حشرات
پرورش تولید معرفی آفات و حشرات بیولوژیک

16

آموزش

نام کاربری : controlpests@